Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum

บริการข้อมูล  

   

Login Form  

   
   
Скачать бесплатные шаблоны Joomla

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

        องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่ 5 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นลุ่มสลับที่สูง และมีพื้นที่บางส่วนเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขา ในพื้นที่ หมู่ที่ 8,11 ที่ทำการ อบต.ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดจับประมาณ  8 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย,ขอนยูง,สร้างก่อ  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ทิศใต้                 ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น  อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง  อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี

เนื้อที่

       องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับมีเนื้อที่ประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 65,000 ไร่ อยู่ใน เขต อบต.กุดจับ 63,728 ไร่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ 1,272 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบลกุดจับยังเหลืออยู่บางส่วน  ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ป่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบล  เป็นพื้นที่ติดเทือกเขาภูพาน ติดต่อกับอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  และอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ประมาณ 30,000 ไร่ เป็นป่าไม้เต็งรัง อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม

ภูมิประเทศ

        ลักษณะพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ เป็นที่ราบลุ่ม  สลับเนินสูง  ลักษณะเป็นลูกคลื่น มีลำห้วยธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตชลประทาน  จากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง  ทำให้ใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  เช่น การปลูกข้าว  ถั่วลิสง  ฯลฯ เป็นต้น โดยแบ่งพื้นที่ดังนี้

- ที่ราบพื้นที่ของหมู่บ้าน ประมาณ 50% จะอยู่ในเขตที่ราบ  ซึ่งล้อมรอบด้วยหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 10 ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่นาหรือไร่นาสวนผสม

-  พื้นที่ลูกคลื่น ประมาณ 10% อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ใช้พื้นที่ปลูกพืชไร่และทำสวน

-  พื้นที่ลาดชัน ประมาณ 40%  อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4,5,6,7,9 และหมู่ที่ 12 ใช้พื้นที่ปลูกพืชไร่และทำสวน

จำนวนหมู่บ้านในตำบล

-  จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่  ได้แก่หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8, 9,11 และ 12

-  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ  เต็มพื้นที่ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1

-  จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลกุดจับ บางพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,10

ท้องถิ่นอื่นในตำบล

- จำนวนเทศบาล   .... 1... แห่ง  ได้แก่  เทศบาลตำบลกุดจับ

   
© ALLROUNDER