Расширения Joomla 3

TOP MENU

 • หน้าหลัก
 • รับเรื่องราวร้องเรียน
 • กระดานสนทนา
 • ติดต่อเรา
 • หนังสือราชการกรม
 • ข้อมูลติดต่อ
 • แผนผังเว็บไซด์

LEFT MENU

   ข้อมูลพื้นฐาน

 • หน้าแรก
 • ประวัติความเป็นมา
 • ข้อมูลพื้นฐาน
 • โครงสร้างองค์กร
 • จัดซื้อจัดจ้าง
 • รายงานทางการเงิน
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • ข่าวกิจกรรม
 • อำนาจหน้าที่/กฏหมาย
 • ข้อมูลท้องถิ่น

  แผนการดำเนินงาน

 • แผนการพัฒนา 3 ปี
 • แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
 • แผนอัตรากำลัง 3 ปี
 • แผนดำเนินงาน
 • แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต
 • แผนพัฒนาปีงบประมาณ 2564

  การปฏิบัติงาน

 • คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • มาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
 • ข้อมูลสถิติการให้บริการ
 • นโยบายกลยุทธการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • คู่มือปฏิบัติเรื่องร้องทุกข์
 • แบบคำร้องทั่วไป
 • การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร

 

   
© ALLROUNDER