Lorem ipsum
Lorem ipsum
Lorem ipsum

บริการข้อมูล  

   

Login Form  

   
   
nachodki.ru интернет-магазин

ประวัติความเป็นมา

         องค์การบริการส่วนตำบลกุดจับจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกุดจับ แต่ก่อนแบ่งเขตปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ต่อมามีจำนวนหมู่บ้านมากขึ้น เพื่อความสะดวกแก่การปกครองจึงได้แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลกุดจับ และตำบลเมืองเพีย โดยสุขาภิบาลอยู่ในเขตตำบลเมืองเพียและตำบลกุดจับบางส่วน

ิ        บุคคลกร

        ข้าราชการฝ่ายการเมือง จำนวน 19 คน ประกอบด้วย นายก/รองนายก จำนวน - คน และสมาชิกสภา อบต. จำนวน 19 คน และข้าราชการฝ่ายประจำ จำนวน 15 คน ลูกจ้าง จำนวน 21 คน

เขตการปกครอง

        องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

        หมู่ที่ 2 บ้านหนองโน

        หมู่ที่ 3 บ้านดงบัง

        หมู่ที่ 4 บ้านกุดจับ

        หมู่ที่ 5 บ้านดงหวาย

        หมู่ที่ 6 บ้านโคกวิชัย

        หมู่ที่ 7 บ้านดงธาตุ

        หมู่ที่ 8 บ้านภูเขาเขิน 

        หมู่ที่ 9 บ้านโนนชัยพร

        หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงคำ

        หมู่ที่ 11 บ้านห้วยยางคำ

        หมู่ที่ 12 บ้านธาตุสามัคคี

ลักษณะที่ตั้ง 

         องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่ 5 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นลุ่มสลับที่สูง และมีพื้นที่บางส่วนเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขา ในพื้นที่ หมู่ที่ 8,11 ที่ทำการ อบต.ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดจับประมาณ  8 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย,ขอนยูง,สร้างก่อ  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ทิศใต้                 ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น  อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง  อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี

เนื้อที่

       องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับมีเนื้อที่ประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 65,000 ไร่ อยู่ใน เขต อบต.กุดจับ 63,728 ไร่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ 1,272 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบลกุดจับยังเหลืออยู่บางส่วน  ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ป่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบล  เป็นพื้นที่ติดเทือกเขาภูพาน ติดต่อกับอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  และอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ประมาณ 30,000 ไร่ เป็นป่าไม้เต็งรัง อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม

   
© ALLROUNDER