บริการข้อมูล  

   

Login Form  

   
   
Расширения Joomla 3

ประวัติความเป็นมา

         องค์การบริการส่วนตำบลกุดจับจัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2539 ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอำเภอกุดจับ แต่ก่อนแบ่งเขตปกครองออกเป็น 12 หมู่บ้าน ต่อมามีจำนวนหมู่บ้านมากขึ้น เพื่อความสะดวกแก่การปกครองจึงได้แบ่งการปกครองออกเป็น 2 ตำบล คือ ตำบลกุดจับ และตำบลเมืองเพีย โดยสุขาภิบาลอยู่ในเขตตำบลเมืองเพียและตำบลกุดจับบางส่วน

ิ        บุคคลกร

        ข้าราชการฝ่ายการเมือง จำนวน 19 คน ประกอบด้วย นายก/รองนายก จำนวน - คน และสมาชิกสภา อบต. จำนวน 19 คน และข้าราชการฝ่ายประจำ จำนวน 15 คน ลูกจ้าง จำนวน 21 คน

เขตการปกครอง

        องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ แบ่งการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน ประกอบด้วย

        หมู่ที่ 2 บ้านหนองโน

        หมู่ที่ 3 บ้านดงบัง

        หมู่ที่ 4 บ้านกุดจับ

        หมู่ที่ 5 บ้านดงหวาย

        หมู่ที่ 6 บ้านโคกวิชัย

        หมู่ที่ 7 บ้านดงธาตุ

        หมู่ที่ 8 บ้านภูเขาเขิน 

        หมู่ที่ 9 บ้านโนนชัยพร

        หมู่ที่ 10 บ้านหนองแวงคำ

        หมู่ที่ 11 บ้านห้วยยางคำ

        หมู่ที่ 12 บ้านธาตุสามัคคี

ลักษณะที่ตั้ง 

         องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่ 5 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นลุ่มสลับที่สูง และมีพื้นที่บางส่วนเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขา ในพื้นที่ หมู่ที่ 8,11 ที่ทำการ อบต.ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดจับประมาณ  8 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย,ขอนยูง,สร้างก่อ  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ทิศใต้                 ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น  อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง  อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี

เนื้อที่

       องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับมีเนื้อที่ประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 65,000 ไร่ อยู่ใน เขต อบต.กุดจับ 63,728 ไร่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ 1,272 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบลกุดจับยังเหลืออยู่บางส่วน  ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ป่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบล  เป็นพื้นที่ติดเทือกเขาภูพาน ติดต่อกับอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  และอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ประมาณ 30,000 ไร่ เป็นป่าไม้เต็งรัง อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1.1 ข้อมูลทั่วไป

ที่ตั้ง

        องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี ตั้งอยู่เลขที่ 171 หมู่ที่ 5 ต.กุดจับ อ.กุดจับ จ.อุดรธานี เขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นลุ่มสลับที่สูง และมีพื้นที่บางส่วนเป็นเขตป่าสงวนแห่งชาติซึ่งเป็นพื้นที่ภูเขา ในพื้นที่ หมู่ที่ 8,11 ที่ทำการ อบต.ห่างจากที่ว่าการอำเภอกุดจับประมาณ  8 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัด ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศเหนือ            ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย,ขอนยูง,สร้างก่อ  อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ทิศใต้                 ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพ่น  อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับเขตองค์การบริหารส่วนตำบลขอนยูง  อ.กุดจับ  จ.อุดรธานี

เนื้อที่

       องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับมีเนื้อที่ประมาณ 104 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 65,000 ไร่ อยู่ใน เขต อบต.กุดจับ 63,728 ไร่ อยู่ในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ 1,272 ไร่ พื้นที่ป่าไม้ในเขตตำบลกุดจับยังเหลืออยู่บางส่วน  ส่วนใหญ่จะมีพื้นที่ป่าอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตำบล  เป็นพื้นที่ติดเทือกเขาภูพาน ติดต่อกับอำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี  และอำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำภู มีเนื้อที่ประมาณ 30,000 ไร่ เป็นป่าไม้เต็งรัง อยู่ในสภาพเสื่อมโทรม

ภูมิประเทศ

        ลักษณะพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับ เป็นที่ราบลุ่ม  สลับเนินสูง  ลักษณะเป็นลูกคลื่น มีลำห้วยธรรมชาติไหลผ่านหลายสาย  ลักษณะดินเป็นดินร่วนปนทราย  พื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตชลประทาน  จากอ่างเก็บน้ำห้วยหลวง  ทำให้ใช้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  เช่น การปลูกข้าว  ถั่วลิสง  ฯลฯ เป็นต้น โดยแบ่งพื้นที่ดังนี้

- ที่ราบพื้นที่ของหมู่บ้าน ประมาณ 50% จะอยู่ในเขตที่ราบ  ซึ่งล้อมรอบด้วยหมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,2,3 และหมู่ที่ 10 ส่วนใหญ่ใช้เป็นพื้นที่นาหรือไร่นาสวนผสม

-  พื้นที่ลูกคลื่น ประมาณ 10% อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ใช้พื้นที่ปลูกพืชไร่และทำสวน

-  พื้นที่ลาดชัน ประมาณ 40%  อยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 4,5,6,7,9 และหมู่ที่ 12 ใช้พื้นที่ปลูกพืชไร่และทำสวน

จำนวนหมู่บ้านในตำบล

-  จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 9 หมู่  ได้แก่หมู่ที่ 3,4,5,6,7,8, 9,11 และ 12

-  จำนวนหมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลกุดจับ  เต็มพื้นที่ 1 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1

-  จำนวนหมู่บ้านในเขตตำบลกุดจับ บางพื้นที่ 2 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 2,10

ท้องถิ่นอื่นในตำบล

- จำนวนเทศบาล   .... 1... แห่ง  ได้แก่  เทศบาลตำบลกุดจับ

ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ
          ด้านการเกษตร
(๑)   บ้านหนองโน หมู่ที่ 2


ประเภทของการทำการเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

2.1) ทำนา

¨ ในเขตชลประทาน

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ นอกเขตชลประทาน

   48  ครัวเรือน
           ไร่

   700    กก./ไร่

    3000     บาท/ไร่

   8400     บาท/ไร่

2.2) ทำสวน

สวน    พริก        .

   2   ครัวเรือน
   3       ไร่

           กก./ไร่

    300      บาท/ไร่

 20000   บาท/ไร่

สวน    ถั่วลิสง       .

   7  ครัวเรือน
    25       ไร่

           กก./ไร่

  2000   บาท/ไร่

    8000  บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.3) ทำไร่

þ  ไร่อ้อย

   4   ครัวเรือน
   20        ไร่

   1,500   กก./ไร่

   3,000    บาท/ไร่

   12,000  บาท/ไร่

¨  ไร่ข้าวโพด

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ  ไร่มันสำปะหลัง

   45  ครัวเรือน
   400       ไร่

   4,000  กก./ไร่

   2,000    บาท/ไร่

    8,000   บาท/ไร่

¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ

¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

(2)   บ้านดงบัง หมู่ที่ 3


ประเภทของการทำการเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

2.1) ทำนา

¨ ในเขตชลประทาน

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ นอกเขตชลประทาน

  130 ครัวเรือน
  1286     ไร่

   480    กก./ไร่

    1400     บาท/ไร่

   6720     บาท/ไร่

2.2) ทำสวน

สวน   ยางพารา       .

       ครัวเรือน
   636    ไร่

 250   กก./ไร่

  1400     บาท/ไร่

 3500    บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

             บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.3) ทำไร่

þ  ไร่อ้อย

   20  ครัวเรือน
   1200   ไร่

   15,000   กก./ไร่

   810    บาท/ไร่

   7593.75 บาท/ไร่

¨  ไร่ข้าวโพด

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ  ไร่มันสำปะหลัง

   90  ครัวเรือน
   724       ไร่

   3,000  กก./ไร่

   2000    บาท/ไร่

    6,000   บาท/ไร่

¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ

¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

 

ประชากร
ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจับทั้งสิ้น  6,252 คน  แยกเป็นชาย 3,161  คน
หญิง 3,091 คน  จำนวน  1,741  ครัวเรือน  โดยแยกเป็นดังนี้ ข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2559

หมู่ที่

หมู่บ้าน

ประชากร

ครัวเรือน

รวมชาย

รวมหญิง

รวมทั้งสิ้น

1

หนองไชยวาน

-

-

-

-

2

หนองโน

39

16

55

59

3

ดงบัง

626

679

1,305

338

4

กุดจับ

406

379

785

185

5

ดงหวาย

409

353

762

206

6

โคกวิชัย

250

260

510

125

7

ดงธาตุ

368

370

738

227

8

ภูเขาเขิน

156

132

288

89

9

โนนไชยพร

308

314

622

162

10

หนองแวงคำ

182

182

364

112

11

ห้วยยางคำ

117

93

210

87

12

ธาตุสามัคคี

300

313

613

151

 

รวม 12 หมู่บ้าน

3,161

3,091

6,252

1,741

ข้อมูลสภาพทางเศรษฐกิจ
อาชีพ
พื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลกุดจับใช้ในการทำการเกษตรกรรม  ได้แก่การทำนาและปลูกพืชโดยแบ่งตามพื้นที่ดังนี้


หมู่ที่

บ้าน

พื้นที่ทั้งหมด (ไร่)

พื้นที่ถือครองทำการเกษตร  (ไร่)

รวม

ที่นา

ที่ไร่

ผัก

ไม้ผล

ไม้ยืนต้นและอื่น ๆ

ยางพารา

ปาล์มน้ำมัน

มันสำปะหลัง

1

หนองไชยวาน

6,926

1,124

10

153

2

2

359

317

1,967

2

หนองโน

6,172

2,985

13

161

6

8

498

404

4,075

3

ดงบัง

7,654

1,286

12

736

12

5

61

636

2,748

4

กุดจับ

6,039

1,095

5

190

3

2

82

251

1,628

5

ดงหวาย

8,975

1,312

176

71

3

3

46

248

1,859

6

โคกวิชัย

6,750

285

-

64

1

2

94

43

489

7

ดงธาตุ

4,683

564

20

103

3

8

34

327

1,059

8

ภูเขาเขิน

2,347

70

-

48

1

3

108

46

276

9

โนนชัยพร

4,795

329

-

19

1

2

36

161

548

10

หนองแวงคำ

5,340

1,624

6

144

5

11

68

192

2,050

11

ห้วยยางคำ

2,302

59

12

252

4

2

34

223

586

12

ธาตุสามัคคี

3,318

401

20

84

4

13

36

278

836

รวม

65,000

11,134

274

2,025

45

61

1,446

3,126

18,121

หน่วยธุรกิจในเขต อบต.
- ปั๊มน้ำมันและก๊าซ                  3        แห่ง
โรงงานอุตสาหกรรม             1        แห่ง
โรงสี                                     10      แห่ง
กองทุน  กขคจ.                     3        กองทุน ได้แก่ หมู่ที่ 6,8 และ 11 กองทุนละ 280,000 บาท
กองทุน อื่น ๆ                        7         กองทุน    ได้แก่
(1)  กองทุนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน    1        กองทุน งบประมาณ  141,871  บาท
(2)  กองทุนปุ๋ยเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร                   1        กองทุน  งบประมาณ  142,270  บาท
(3)  กองทุนกลุ่มแปรรูปข้าว หมู่ที่ 4                         1        กองทุน  งบประมาณ  149,500  บาท
(4)  กองทุนปลูกผักปลอดสารพิษ  หมู่ที่ 3              1        กองทุน  งบประมาณ    15,000  บาท
(5)  กองทุนธนาคารข้าว  หมู่ที่ 4                              1        กองทุน  งบประมาณ    67,000  บาท
(6)  กองทุนธนาคารข้าว  หมู่ที่ 6                              1        กองทุน  งบประมาณ    27,000  บาท
(7)  กองทุนผู้ปลูกถั่วลิสง  หมู่ที่ 7                            1        กองทุน  งบประมาณ    10,000  บาท
(8)  กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง                          12     กองทุน

 

 (3)   บ้านกุดจับ หมู่ที่ 4


ประเภทของการทำการเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

2.1) ทำนา

¨ ในเขตชลประทาน

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ นอกเขตชลประทาน

  120 ครัวเรือน
  1095.   ไร่

   480    กก./ไร่

    4200     บาท/ไร่

   8640     บาท/ไร่

2.2) ทำสวน

สวน   ยางพารา    .

    20 ครัวเรือน
   251     ไร่

   250    กก./ไร่

  3800    บาท/ไร่

  5000    บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

             บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.3) ทำไร่

þ  ไร่อ้อย

   50  ครัวเรือน
   200     ไร่

   15,000   กก./ไร่

   7,000    บาท/ไร่

   14750   บาท/ไร่

¨  ไร่ข้าวโพด

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ  ไร่มันสำปะหลัง

   50  ครัวเรือน
   200       ไร่

   3,200  กก./ไร่

   2300    บาท/ไร่

    5760   บาท/ไร่

¨  อื่นๆ โปรดระบุ
   ไม้ยืนต้น      .

    30 ครัวเรือน
    99      ไร่

     250   กก./ไร่

   3800    บาท/ไร่

   5000  บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ

¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

(4)   บ้านดงหวาย หมู่ที่ 5


ประเภทของการทำการเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

2.1) ทำนา

¨ ในเขตชลประทาน

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ นอกเขตชลประทาน

  114 ครัวเรือน
  1714     ไร่

   350    กก./ไร่

    2500     บาท/ไร่

   3000     บาท/ไร่

2.2) ทำสวน

สวน                 .

   22 ครัวเรือน
   115      ไร่

   250   กก./ไร่

  3625     บาท/ไร่

 5000    บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

             บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.3) ทำไร่

þ  ไร่อ้อย

   34  ครัวเรือน
   843     ไร่

   8,000   กก./ไร่

   2500    บาท/ไร่

   8,000   บาท/ไร่

¨  ไร่ข้าวโพด

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ  ไร่มันสำปะหลัง

   25  ครัวเรือน
   70     ไร่

   4,000  กก./ไร่

   2,500    บาท/ไร่

    5,500   บาท/ไร่

¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ

¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

(5)   บ้านโคกวิชัย หมู่ที่ 6


ประเภทของการทำการเกษตร

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย
(กก./ไร่)

ต้นทุนการผลิตเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

ราคาขายโดยเฉลี่ย
(บาท/ไร่)

2.1) ทำนา

¨ ในเขตชลประทาน

   1   ครัวเรือน
   40       ไร่

    500   กก./ไร่

    3000  บาท/ไร่

  5500   บาท/ไร่

þ นอกเขตชลประทาน

  40  ครัวเรือน
  245      ไร่

   450    กก./ไร่

    3000     บาท/ไร่

   4500     บาท/ไร่

2.2) ทำสวน

สวน  ยางพารา     .

   10 ครัวเรือน
    100     ไร่

   250    กก./ไร่

  2800     บาท/ไร่

  5000    บาท/ไร่

สวน   ปาล์ม     .

    1  ครัวเรือน
    4        ไร่

           กก./ไร่

  3500     บาท/ไร่

             บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

สวน                 .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.3) ทำไร่

þ  ไร่อ้อย

   16  ครัวเรือน
   200      ไร่

   10,000   กก./ไร่

   5,000    บาท/ไร่

   8,200   บาท/ไร่

¨  ไร่ข้าวโพด

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

þ  ไร่มันสำปะหลัง

   15  ครัวเรือน
   100     ไร่

   3,000  กก./ไร่

   3,500    บาท/ไร่

    5,200   บาท/ไร่

¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

2.4) อื่นๆ

¨  อื่นๆ โปรดระบุ
                     .

       ครัวเรือน
             ไร่

           กก./ไร่

             บาท/ไร่

            บาท/ไร่

 

   
© ALLROUNDER